Treffer 1 - 10 von insgesamt 13 (0,02 Sekunden)
  Sokol bei Cottage Antiquariat
 1. Prehild Cinnosti Telocvicne Jednoty "Sokol Favoritsky".

  17,00 EUR (3,80 EUR Versand)

  20,80 EUR mit Versand

  Prehild Cinnosti Telocvicne Jednoty "Sokol Favoritsky".

  Weisz, Sestavil J.; Ve Vidni X. V Dobe Jejiho Prvniho Desitileti (1890-1901). Ve Vidni: Nakaldem Jednoty, Tskli Bratri Perinove v Hradci Kral, 1901. 8 ...
  Bestell-Nr.: 3980, Nur noch wenige Exemplare am Lager.

 2. Pamatnik Sokola Jilemnickeho vydany k slavnosti 20leteho trvani jednoty spojene se zupnim sjezdem a verejnym cvicenim dne 3. a 4. srpna 1889 V Jilemnici.

  21,20 EUR (3,80 EUR Versand)

  25,00 EUR mit Versand

  Pamatnik Sokola Jilemnickeho vydany k slavnosti 20leteho trvani jednoty spojene se zupnim sjezdem a verejnym cvicenim dne 3. a 4. srpna 1889 V Jilemni ...

  Tiskem Aloise Neuberta v Jilemnici, 1889. 8°Orig.-Broschur. ...
  Bestell-Nr.: 3978, Nur noch wenige Exemplare am Lager.

 3. Dejinny Prehild o Cinnosti Sokolske jednoty "Tyrs" ve Vidni od Roku 1888 az do Roku 1898.

  17,00 EUR (3,80 EUR Versand)

  20,80 EUR mit Versand

  Dejinny Prehild o Cinnosti Sokolske jednoty "Tyrs" ve Vidni od Roku 1888 az do Roku 1898.

  Lhotak, Joza; Vydano ku olsave desitileteho trvani jednoty. Ve Vidni: Nakladem Jednoty, Tiskli bratri perinove v Hradci Kralove, 1898. 8° Orig.-Brosch ...
  Bestell-Nr.: 3979, Nur noch wenige Exemplare am Lager.

 4. De Turner.

  19,10 EUR (3,80 EUR Versand)

  22,90 EUR mit Versand

  De Turner.

  Berchem-Antwerpen. Flerackers, [1926]. 25. Jaargang Nr. 15,16,17. 4°, Privates Leinen mit Titelgoldprägung ...
  Bestell-Nr.: 23488, Nur noch wenige Exemplare am Lager.

 5. Pamatnik vydany k oslavam 50. vyroci zalozeni telocvicne jednoty sokol v kuklenach.

  31,80 EUR (7,50 EUR Versand)

  39,30 EUR mit Versand

  Pamatnik vydany k oslavam 50. vyroci zalozeni telocvicne jednoty sokol v kuklenach.

  Dyntar , A. , F. Pacha und L. Kostelecky ; Hradec Kralove [Königgrätz]. Naklad Telocvicne Jednoty Sokol v kuklenach, 1934. 4°, Original - Broschur ...
  Bestell-Nr.: 1503, Nur noch wenige Exemplare am Lager.

 6. U kolebky sokola.

  21,20 EUR (3,80 EUR Versand)

  25,00 EUR mit Versand

  U kolebky sokola.

  Cervinka , Vaclav; Praha [Prag]. Simacek, [1920]. 8°, Original - Broschur ...
  Bestell-Nr.: 1496, Nur noch wenige Exemplare am Lager.

 7. Pamatnik Sokolske zupy tyrsovy.

  29,70 EUR (3,80 EUR Versand)

  33,50 EUR mit Versand

  Pamatnik Sokolske zupy tyrsovy.

  Cermak , Vratislav; Kolin. o. V., Cervnu [Juni] 1934. 4°, Original - Broschur ...
  Bestell-Nr.: 1500, Nur noch wenige Exemplare am Lager.

 8. Pamatnik Sokolske zupy tyrsovy.

  29,70 EUR (3,80 EUR Versand)

  33,50 EUR mit Versand

  Pamatnik Sokolske zupy tyrsovy.

  Cermak , Vratislav ; Kolin. o. V., Cervnu [Juni] 1934. 4°, Original - Broschur ...
  Bestell-Nr.: 1501, Nur noch wenige Exemplare am Lager.

 9. Slavnostni list.

  19,10 EUR (3,80 EUR Versand)

  22,90 EUR mit Versand

  Slavnostni list.

  Sletu sokolske zupy budecske. Libusin. o. V., 1909. 8°, ohne Broschur ...
  Bestell-Nr.: 1502, Nur noch wenige Exemplare am Lager.

 10. Navod o prve pomoci pri urazech a nehodach.

  15,90 EUR (3,80 EUR Versand)

  19,70 EUR mit Versand

  Navod o prve pomoci pri urazech a nehodach.

  Ploc , Karel ; Praha [Prag]. Gregra/Nakladem Ceske obce Sokolske, 1897. kl-8°, Original - Broschur ...
  Bestell-Nr.: 1480, Nur noch wenige Exemplare am Lager.

1 2
Impressum / Datenschutz
Diese Antiquariatsportal-Seite ist ein Projekt der w+h GmbH
Copyright by w+h GmbH 2003 - 2020